دسامبر 27, 2015

راهنمای Cisco AnyConnect در لینوکس

نحوه نصب و تنظیم در Linux نسخه Ubuntu و Debian: ۱- در ترمینال دستورهای زیر را تایپ کنید: sudo /sbin/modprobe tun sudo apt-get install openconnect sudo […]